EN / TH

ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร

 

วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทที่ได้สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงให้กับวงการโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยไปสู่โรงภาพยนตร์ระดับโลกครั้งแรกของเมืองไทย ด้วยการเปิดตัวโรงภาพยนตร์ อีจีวี และสร้างโรงภาพยนตร์ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 65 โรง ภายในระยะเวลา 18 เดือน ด้วยงบประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานก่อสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้กับวงการเสมอมา

วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ มีความทุ่มเทในการนำเสนอแนวคิดใหม่ ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาด และมีความเป็นหนึ่งในทุกระดับการพัฒนาหรือ ‘Best in Class’

ปัจจุบัน วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ หรือ Creative Living ตอบรับความต้องการของผู้อยู่อาศัย ด้วยการนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาในทุกๆ โครงการ

บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 570 ล้านบาท โดยมี คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ และที่อยู่อาศัยแบบผสมผสาน (Mix Used Development) ที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์

 

พันธกิจ

  • มุ่งมั่นให้บริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง
  • มุ่งเน้นการสร้างสรรค์พัฒนาพื้นที่ และที่อยู่อาศัย ตลอดจนการบริการที่มีคุณภาพ และเพิ่มคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • มุ่งปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
  • มุ่งดำเนินการด้วยหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งพัฒนา และสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน และสวัสดิการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท


รศ. มานพ พงศ์ทัต ประธานกรรมการบริษัท
คุณ ธนเดช มหโภไคย กรรมการ
คุณ ยงยศ วารีสุรหาญ กรรมการ
คุณ ศิวนัส นาคทัต กรรมการ
คุณ วิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ
คุณ นลินรัตน์ พูลวรลักษณ์ กรรมการ
คุณ รุ่งทิพา เกษสุวรรณ กรรมการ

โครงสร้างแผนผังองค์กร


ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสารกับเรา