EN / TH

สมัครงาน > ฟอร์มข้อมูลสมัครงาน

ตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?

Upload Image

ชื่อไฟล์ (ขนาดไม่เกิน 1 mb) .jpg, .png only

Upload Resume

ชื่อไฟล์ (ขนาดไม่เกิน 3 mb) pdf, .doc, .docx, .zip only

ประวัติครอบครัว

การศีกษา

หลักสูตรการอบรม

ภาษา

ภาษาไทย

พูด
เขียน

อ่าน

ภาษาอังกฤษ

พูด
เขียน
อ่าน
พูด
เขียน
อ่าน

ความสามารถพิเศษ

พิมพ์ดีด

คอมพิวเตอร์
ขับรถยนต์

ประสบการณ์ทำงาน

สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้

ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ นี้มาก่อนหรือไม

เขียนชื่อญาติ / เพื่อน ที่ทำงานอยู่ในบริษัทฯ ซึ่งท่านรู้จักด

เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ที่อ้างถึง 2 คน (ซึ่งไม่ใช่ญาติ หรือนางจ้างเดิม) ที่รู้จักคุ้นเคยตัวท่านด

กรุณาแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสารกับเรา